راهکار ها

  • ARMS
  • ARTS
  • ABS
  • IUM

معرفی

این سامانه ابزارى انعطاف پذیر و قدرتمند براى دسترسى به داده ها فراهم مى نماید. این سامانه از سه زیرسامانه راهبرى، پنل تولید و هسته مدیریت واکشى داده تشکیل شده است ویژگیهاى کلیدى این زیرسامانه را میتوان همانند زیر در نظر گرفت :

معرفی

این سامانه ابزارى براى مدیریت درخواست هاى حول یک پروژه و رسیدگى به آن ها را فراهم میکند. ویژگى هاى کلیدى این زیرسامانه در ادامه ذکر شده است:

معرفی

این سامانه ابزارى انعطاف پذیر براى مدیریت تغییرات فرآیندهاى کسب و کار یک سازمان در بستر گردش کارى و کارتابل هاى الکترونیکى بر اساس نقش هاى تعریف شده در چارت سازمانى منطبق بر فرآیند هاى طراحى شده، براى مدیران فناورى اطلاعات سازمان ها فراهم خواهد کرد این سامانه از سه زیرسامانه راهبرى فرآیندهاى کسب و کار، بستر اجرایى فرآیندهاى کسب و کار و موتور گردش کار شکل گرفته است. ویژگى هاى کلیدى این زیرسامانه را میتوان همانند زیر در نظر گرفت:

معرفی

تمامى محصولات شرکت آویهنگ مجهز به ابزارى یکپارچه براى احراز هویت و مدیریت سطوح دسترسى بنام سامید هستند. این زیرسامانه ابزار تعریف متمرکز کاربران، نقشها و گروه بندى هرکدام از این کاربران است. این زیرسامانه با امکان تعامل در بستر SOA برای سایر زیرسامانه های شرکت آویهنگ، امکانی را فراهم کرده تا هر لحظه امکان بررسی سطوح دسترسی برای هر زیرسامانه ای فراهم باشد. این سامانه بخش های زیر را شامل میشود: